Algemene voorwaarden

Definities

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder: “www.graveerglazenshop.nl": de onderneming die onder de handelsnaam “www.graveerglazenshop.nl", een onderdeel van Hessel Hendriks Reclame en Fotografie, gevestigd te Schinveld, kantoorhoudende aan de Broekstraat 32, 6451 BJ Schinveld ,Nederland, sinds 01-01-1992  ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken van Roermond onder nummer 14045863;

 

Artikel 1. Toepasselijkheid 

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van www.graveerglazenshop.nl zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. 

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. 

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van  www.graveerglazenshop.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door www.graveerglazenshop.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. 

1.5www.graveerglazenshop.nl heeft het recht deze Voorwaarden en de inhoud van haar websites te wijzigen.

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten 

2.1 Alle aanbiedingen van www.graveerglazenshop.nl zijn vrijblijvend, totdat u een ontvangstbevestiging hebt ontvangen.www.graveerglazenshop.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door www.graveerglazenshop.nl.  is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt www.graveerglazenshop.nl dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.3. De overeenkomst treedt in plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen u en www.graveerglazenshop.nl

Artikel 3. Prijzen en betalingen 

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen de door www.graveerglazenshop.nl gestelde termijn.

3.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van www.graveerglazenshop.nl. 

3.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is www.graveerglazenshop.nl  gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. 

3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door naambordenkoning.nl. 

3.6 Indien u als bedrijf in bezit bent van een geldig btw nummer en in aanmerking komt voor intracommunautaire levering, dient u vooraf aan te geven een btw vrije factuur te willen ontvangen. U ontvangt van ons een aangepaste factuur excl.btw. Restitutie van betaalde btw achteraf is niet mogelijk. 

 

Artikel 4. Levering 

4.1 De door www.graveerglazenshop.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

 

Artikel 5. Afkoelingsperiode
5.1 Nadat u het door u bestelde product hebt ontvangen, hebt u de bevoegdheid om binnen 14 werkdagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met www.graveerglazenshop.nl te ontbinden. U hoeft hiervoor geen reden op te geven. 

5.2 Indien u de overeenkomst als gevolg van artikel 5.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient u dit schriftelijk (via e-mail of brief) aan www.graveerglazenshop.nl te melden. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Bij weigering van de levering behouden wij ons het recht om de verzendkosten in rekening te brengen.

5.3 De betalingen die u hebt verricht op het moment dat u de overeenkomst met www.graveerglazenshop.nl als gevolg van artikel 5.1 en 5.2 van deze voorwaarden hebt herroepen, zal mnaambordenkoning.nl binnen 14 dagen nadat www.graveerglazenshop.nl het door u geretourneerde product heeft ontvangen, aan u terugbetalen. 

5.4 www.graveerglazenshop.nl behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product al is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan die van www.graveerglazenshop.nl of de leverancier van het product) is beschadigd. 

5.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van www.graveerglazenshop.nl schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal www.graveerglazenshop.nl u hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen.www.graveerglazenshop.nl heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan u terug te betalen bedrag in te houden.

 

Artikel 6. Intellectuele en industriele eigendomsrechten 

6.1 U dient alle intellectuele en industriele eigendomsrechten welke rusten op de door www.graveerglazenshop.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. 

6.2 www.graveerglazenshop.nl garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden. 

 

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid 

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u www.graveerglazenshop.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. 

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft www.graveerglazenshop.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. 

 

Artikel 8. Bestellingen en communicatie 

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en naambordenkoning.nl, dan wel tussen www.graveerglazenshop.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u enwww.graveerglazenshop.nl, is www.graveerglazenshop.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van www.graveerglazenshop.nl.

 

Artikel 9. Overmacht 

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft www.graveerglazenshop.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat www.graveerglazenshop.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan www.graveerglazenshop.nl  kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 10. Diversen 
10.1 Indien u aan www.graveerglazenshop.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is www.graveerglazenshop.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan naambordenkoning.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2 Bij het aanmaken van een account op www.graveerglazenshop.nl gaat u accoord met het ontvangen van de maandelijkse nieuwsbrief. Middels de link in nieuwsbrief kunt zich hiervoor afmelden. 

10.3 Wanneer doorwww.graveerglazenshop.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat www.graveerglazenshop.nl deze Voorwaarden soepel toepast. 

10.4 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met www.graveerglazenshop.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door www.graveerglazenshop.nl  vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 

10.5 www.graveerglazenshop.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

Artikel 11. Klantenservice
Alle correspondentie op basis van deze voorwaarden dient plaats te vinden met:

www.graveerglazenshop.nl

Broekstraat 32

6451 BJ Schinveld

© 2020 - 2021 graveerglazenshop | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel